Poplon - tutaj zawsze jesteś u siebie
PDF Drukuj Email

Ko?o Gospody? Wiejskich w Kamionce oraz Stowarzyszenie osb z problemem choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu "PO PROSTU ?YJ" zaprosili nas na wieczr kol?d.

Nasze stowarzyszenie stawi?o si? bardzo liczn? grup?.Zesp? "Poploniacy"zaprezentowa? kilka kol?d.Wieczr ten przebiega? w bardzo mi?ej, radosnej atmosferze ?wi?tecznej.

Pragniemy podzi?kowa? za zaproszenie na tak wspania?? uroczysto??.

Z wyrazami szacunku zarz?d oraz cz?onkowie Stowarzyszenia"POPLON"

http://www.powiat.wielun.pl/res/serwisy/spwielun/img/galeria/z_dzial_star/06_stycznia_2015_III_wieczor_koled_Kamionka/10_b.jpg

http://www.fmix.pl/album/119776/iii-wieczor-koled-kamionka/1

 
Sylwester PDF Drukuj Email

Grup? kilku osb postanowili?my sp?dzi? sylwestrowy wieczr w naszej siedzibie.By?a to decyzja spontaniczna,ale jak?e trafna. Sp?dzili?my ten czas w wy?mienitych humorach w?rd bliskich sobie osb.

oto link

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/119618/sylwester-2014-15.html

 
WIGILIA PDF Drukuj Email

Wieloletni? tradycj? Poploniakw jest spotkanie wigilijne w dniu Wigilii Bo?ego Narodzenia .

Tak wi?c po kolacji wigilijnej w gronie rodzinnym ,spotkali?my si? bardzo liczn? grup? przy wplnym stole, by w gronie przyjaci? podzieli? si? op?atkiem ,z?o?y? sobie ?yczenia, po?piewa? kol?dy,zwyczajnie poby? ze sob? w ten szczeglny dzie?.

Poni?ej link do zdj??.

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/119415

 
Swi?teczne ?yczenia PDF Drukuj Email

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia

oraz nadchodz?cego Nowego Roku, Zarz?d wraz z cz?onkami Stowarzyszenia POPLON pragnie z?o?y? wszystkim najlepsze ?yczenia

zdrowia, szcz??cia, spokoju , pogody ducha

-ci?gle jeszcze ten ?wiat jest pi?kny. B?d? uwa?ny, staraj si? by? szcz??liwy"

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

?e ka?dy wszystko us?yszy:

I sanie w ob?okach mkn?ce,

I gwiazdy na dach spadaj?ce,

A wsz?dzie to ufne czekanie ?

Czekajmy dzi? cud si? stanie.

 
NOE PDF Drukuj Email

Nasze Stowarzyszenie dosta?o dofinansowanie z Kuratorium O?wiaty na udzia?u w projekcie Bezpieczna i Przyjazna szko?a.

Projekt obejmuje podstawy samoobrony, spotkania z psychologiem i zaj?cia w ramach programu profilaktycznego Noe.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=14491

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=14806

 
FORUM PDF Drukuj Email

Nasze Stowarzyszenie wzi??o czynny udzia? w

I Forum Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Wielu?skiego

oto link do galerii z tego wydarzenia

http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/trwa-i-forum-organizacji-pozarzadowych-powiatu-wielunskiego,2459089,artgal,t,id,tm.html

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=14150

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1026395.html?

 
Wycieczka PDF Drukuj Email

22.11.2014 r. grup? 20-osb udali?my si? na wycieczk? do O?rodka Terapii Uzale?nie? od Alkoholu w Parzymiechach .Na miejscu przywita?a nas terapeutka Agnieszka , ktra pokrtce opowiedzia?a nam historie powstania o?rodka oraz zaprosi?a nas do rozmowy na temat uzale?nienia oraz terapii.Nast?pnie spotkali?my si? z pacjentami z o?rodka gdzie przy d?wi?kach gitar i ?piewie opowiedzieli?my im o naszej grupie.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/118996/parzymiechy.html

 
PDF Drukuj Email

Otrzymali?my dotacj? w ramach "Grantu na lepszy start"

Grant na lepszy start to program wsparcia m?odych organizacji pozarz?dowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych dzia?aj?cych na terenie wojewdztwa ?dzkiego.

Jest on wsp?finansowany ze ?rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Otrzymali?my dotacj? na "Warsztaty terapeutyczne dla osb uzale?nionych".

Przedmiotem projektu s? warsztaty terapeutyczne prowadzone przez terapeutw uzale?nie? w terminach: 29-30.11.2014 r. i 6-7.12.2014 r. B?d? one prowadzone w trzech grupach dwie grupy dla trze?wych alkoholikw i narkomanw po 15 osb z Samopomocowej Grupy Wsparcia Poplon w Wieluniu oraz jedna grupa dla trze?wych alkoholikw i narkomanw - 15 osb z Samopomocowej Grupy Wsparcia Poplon w Zak?adzie Karnym w Sieradzu.

Celem projektu jest przeciwdzia?anie uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym (art. 4 pkt. 1 podpunkt 6 i 32 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie oraz 9 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia POPLON, ktry mwi o tym, i? celem stowarzyszenia jest zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzale?nieniom ).

Poprzez realizacje projektu planujemy wytworzenie nowego uk?adu relacji mi?dzyludzkich oraz nowego sposobu funkcjonowania w spo?ecze?stwie, opartego na wsp?pracy. Zaanga?owanie si? w tak? form? terapii wzmacnia obraz samego siebie.

Planowanym rezultatem jest zdobycie umiej?tno?ci potrzebnych do trze?wego ?ycia. Celem zaj?? terapeutycznych jest wyposa?enie uczestnika w wiedz? i umiej?tno?ci u?atwiaj?ce zachowanie abstynencji od alkoholu i narkotykw oraz powrt do normalnego funkcjonowania psychologicznego i spo?ecznego.

Uczestnicy warsztatw to bezpo?redni odbiorcy projektu. Odbiorcami po?rednimi s? rodziny i znajomi osb uzale?nionych.

S? to zaj?cia zorientowane na przysz?o??. Uczestnicy w oparciu o dotychczasowe do?wiadczenia planuj? zmiany w zwyczajach, zachowaniach, podej?ciu do problemw, kontaktach z lud?mi. Maj? one przybli?y? ich do nowej warto?ci w ?yciu trze?wo?ci.

Trwa?o?? realizacji projektu jest d?ugofalowa. Przyczyni si? bowiem do skutecznej walki z na?ogami, radzenie sobie z w?asnymi emocjami oraz uzmys?owienie sobie przyczyn zaburze? w funkcjonowaniu w spo?ecze?stwie i rodzinie.

Psychologowie przeprowadz? warsztaty w formie czterech spotka?: trzech po osiem godzin i jednego po cztery godziny. G?wny ich cel to nauczenie si? m.in.:

- nauka alternatywnych sposobw sp?dzania wolnego czasu,

- przyswojenie technik odmawiania,

-zapobieganie nawrotom,

-rozpoznawanie objaww g?odu alkoholowego i sposoby radzenia z nim,

- zaakceptowanie siebie,

-rozpoznawanie emocji i opanowanie sztuki panowania nad nimi,

- jak pozby? si? ?alu?

Tematy te b?d? opracowane przez terapeutw uzale?nie? posiadaj?cych odpowiedni certyfikat, ktrzy postaraj? si? nauczy? uczestnikw warsztatw trze?wego ?ycia.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o wsplnym problemie jakim jest uzale?nienie i uzyskanie pomocy w jego lepszym zrozumieniu poprzez korzystanie z m?dro?ci zbiorowej, tj.:

- emocjonalne oraz spo?eczne oparcie, ktre u?atwia opanowanie urazu b?d?cego skutkiem zaistnia?ego problemu;

- zapanowanie nad losem, dzi?ki wzajemnemu wspieraniu si? i zaspokajaniu zbli?onych potrzeb oraz wskutek akceptacji problemu;

- samowystarczalno??, dzi?ki ktrej mo?liwe jest wyj?cie z roli bezradnej ofiary losu (choroby);

- rozbudzenie w?asnych mo?liwo?ci terapeutycznych poprzez poznanie i przyswojenie sposobw, jakie wykorzystuj? inni cz?onkowie grupy w radzeniu sobie z okre?lonym problemem;

- osi?gni?cie, poprzez kontakt i wsplne dzia?ania z osobami maj?cymi ten sam problem, psychospo?ecznego substytutu tego, co utraci?o si? z powodu swojej niepe?nosprawno?ci.

Realizacja projektu ma na celu doprowadzi? do zaprzestania przyjmowania substancji psychotropowych, powrt do prawid?owego funkcjonowania w spo?ecze?stwie.

Zale?y nam na wyuczeniu nowych i zdrowych modeli zachowa?, ktre maj? u?atwi? uzale?nionym trwanie w abstynencji oraz walk? z nawrotami choroby.

Zapisy: tel/ 603534754

Ania tel. 510529166

oraz pod adresem e-mail :

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warsztaty odb?d? si? w Katolickim Liceum Oglnokszta?c?cym SPSK w Wieluniu, przy ul. ?l?skiej 23.

Zaj?cia zaczynaj? si? o godzinie 9.00

www.grantnalepszystart.pl

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 11