Poplon - tutaj zawsze jesteś u siebie
Swi?teczne ?yczenia PDF Drukuj Email

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia

oraz nadchodz?cego Nowego Roku, Zarz?d wraz z cz?onkami Stowarzyszenia POPLON pragnie z?o?y? wszystkim najlepsze ?yczenia

zdrowia, szcz??cia, spokoju , pogody ducha

-ci?gle jeszcze ten ?wiat jest pi?kny. B?d? uwa?ny, staraj si? by? szcz??liwy"

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

?e ka?dy wszystko us?yszy:

I sanie w ob?okach mkn?ce,

I gwiazdy na dach spadaj?ce,

A wsz?dzie to ufne czekanie ?

Czekajmy dzi? cud si? stanie.

 
NOE PDF Drukuj Email

Nasze Stowarzyszenie dosta?o dofinansowanie z Kuratorium O?wiaty na udzia?u w projekcie Bezpieczna i Przyjazna szko?a.

Projekt obejmuje podstawy samoobrony, spotkania z psychologiem i zaj?cia w ramach programu profilaktycznego Noe.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=14491

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=14806

 
Wycieczka PDF Drukuj Email

22.11.2014 r. grup? 20-osb udali?my si? na wycieczk? do O?rodka Terapii Uzale?nie? od Alkoholu w Parzymiechach .Na miejscu przywita?a nas terapeutka Agnieszka , ktra pokrtce opowiedzia?a nam historie powstania o?rodka oraz zaprosi?a nas do rozmowy na temat uzale?nienia oraz terapii.Nast?pnie spotkali?my si? z pacjentami z o?rodka gdzie przy d?wi?kach gitar i ?piewie opowiedzieli?my im o naszej grupie.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/118996/parzymiechy.html

 
PDF Drukuj Email

Otrzymali?my dotacj? w ramach "Grantu na lepszy start"

Grant na lepszy start to program wsparcia m?odych organizacji pozarz?dowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych dzia?aj?cych na terenie wojewdztwa ?dzkiego.

Jest on wsp?finansowany ze ?rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Otrzymali?my dotacj? na "Warsztaty terapeutyczne dla osb uzale?nionych".

Przedmiotem projektu s? warsztaty terapeutyczne prowadzone przez terapeutw uzale?nie? w terminach: 29-30.11.2014 r. i 6-7.12.2014 r. B?d? one prowadzone w trzech grupach dwie grupy dla trze?wych alkoholikw i narkomanw po 15 osb z Samopomocowej Grupy Wsparcia Poplon w Wieluniu oraz jedna grupa dla trze?wych alkoholikw i narkomanw - 15 osb z Samopomocowej Grupy Wsparcia Poplon w Zak?adzie Karnym w Sieradzu.

Celem projektu jest przeciwdzia?anie uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym (art. 4 pkt. 1 podpunkt 6 i 32 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie oraz 9 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia POPLON, ktry mwi o tym, i? celem stowarzyszenia jest zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzale?nieniom ).

Poprzez realizacje projektu planujemy wytworzenie nowego uk?adu relacji mi?dzyludzkich oraz nowego sposobu funkcjonowania w spo?ecze?stwie, opartego na wsp?pracy. Zaanga?owanie si? w tak? form? terapii wzmacnia obraz samego siebie.

Planowanym rezultatem jest zdobycie umiej?tno?ci potrzebnych do trze?wego ?ycia. Celem zaj?? terapeutycznych jest wyposa?enie uczestnika w wiedz? i umiej?tno?ci u?atwiaj?ce zachowanie abstynencji od alkoholu i narkotykw oraz powrt do normalnego funkcjonowania psychologicznego i spo?ecznego.

Uczestnicy warsztatw to bezpo?redni odbiorcy projektu. Odbiorcami po?rednimi s? rodziny i znajomi osb uzale?nionych.

S? to zaj?cia zorientowane na przysz?o??. Uczestnicy w oparciu o dotychczasowe do?wiadczenia planuj? zmiany w zwyczajach, zachowaniach, podej?ciu do problemw, kontaktach z lud?mi. Maj? one przybli?y? ich do nowej warto?ci w ?yciu trze?wo?ci.

Trwa?o?? realizacji projektu jest d?ugofalowa. Przyczyni si? bowiem do skutecznej walki z na?ogami, radzenie sobie z w?asnymi emocjami oraz uzmys?owienie sobie przyczyn zaburze? w funkcjonowaniu w spo?ecze?stwie i rodzinie.

Psychologowie przeprowadz? warsztaty w formie czterech spotka?: trzech po osiem godzin i jednego po cztery godziny. G?wny ich cel to nauczenie si? m.in.:

- nauka alternatywnych sposobw sp?dzania wolnego czasu,

- przyswojenie technik odmawiania,

-zapobieganie nawrotom,

-rozpoznawanie objaww g?odu alkoholowego i sposoby radzenia z nim,

- zaakceptowanie siebie,

-rozpoznawanie emocji i opanowanie sztuki panowania nad nimi,

- jak pozby? si? ?alu?

Tematy te b?d? opracowane przez terapeutw uzale?nie? posiadaj?cych odpowiedni certyfikat, ktrzy postaraj? si? nauczy? uczestnikw warsztatw trze?wego ?ycia.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o wsplnym problemie jakim jest uzale?nienie i uzyskanie pomocy w jego lepszym zrozumieniu poprzez korzystanie z m?dro?ci zbiorowej, tj.:

- emocjonalne oraz spo?eczne oparcie, ktre u?atwia opanowanie urazu b?d?cego skutkiem zaistnia?ego problemu;

- zapanowanie nad losem, dzi?ki wzajemnemu wspieraniu si? i zaspokajaniu zbli?onych potrzeb oraz wskutek akceptacji problemu;

- samowystarczalno??, dzi?ki ktrej mo?liwe jest wyj?cie z roli bezradnej ofiary losu (choroby);

- rozbudzenie w?asnych mo?liwo?ci terapeutycznych poprzez poznanie i przyswojenie sposobw, jakie wykorzystuj? inni cz?onkowie grupy w radzeniu sobie z okre?lonym problemem;

- osi?gni?cie, poprzez kontakt i wsplne dzia?ania z osobami maj?cymi ten sam problem, psychospo?ecznego substytutu tego, co utraci?o si? z powodu swojej niepe?nosprawno?ci.

Realizacja projektu ma na celu doprowadzi? do zaprzestania przyjmowania substancji psychotropowych, powrt do prawid?owego funkcjonowania w spo?ecze?stwie.

Zale?y nam na wyuczeniu nowych i zdrowych modeli zachowa?, ktre maj? u?atwi? uzale?nionym trwanie w abstynencji oraz walk? z nawrotami choroby.

Zapisy: tel/ 603534754

Ania tel. 510529166

oraz pod adresem e-mail :

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warsztaty odb?d? si? w Katolickim Liceum Oglnokszta?c?cym SPSK w Wieluniu, przy ul. ?l?skiej 23.

Zaj?cia zaczynaj? si? o godzinie 9.00

www.grantnalepszystart.pl

 
PDF Drukuj Email

W dniu 27-09-2014 r. grup? 55 osb udali?my si? na spotkanie trze?wo?ciowe na Grze ?wi?tej Anny.

By?o to dla nas bardzo szczeglne wydarzenie, poniewa? w dalszym ci?gu prze?ywali?my, tym razem duchowo nasz? 10- rocznic? dzia?alno?ci grupy. Zbieg?o si? to niestety z z po?egnaniem Ojca Bogdana - ostatnim spotkaniem u stp Babci Anny w takiej grupie. Spotkania te maj? by? kontynuowane, ale my?l? ?e takiej atmosfery jak? wprowadza? Ojciec Bogdan nie da si? powtrzy?. Grupa POPLON bardzo mocno zaznaczy?a sw? obecno?? u ?w. Anny, poniewa? dane nam by?o prowadzenie oprawy muzycznej podczas Mszy ?wi?tej.

W sposb szczeglny i bardzo osobisty prze?ywali?my rwnie? nasz? trze?wo?ciow? drog? krzy?ow?. My?l? ?e b?dziemy wraca? na Gr? ?w. Anny do naszej Babci Anny z intencjami, aby wyprasza? o ?ask? dla nas i naszych najbli?szych. Mam rwnie? nadziej? ?e uda si? nam odwiedzi? ojca Bogdana w Z?otoryi.

List Ojca Bogdana i nagranie z tej Mszy ?w. na stronie

http://www.spotkaniaswanna.pl/

link ze zdj?ciami

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/117791/sw-anna-2014.html

 
X-rocznica PDF Drukuj Email

Dnia 13.09.2014 r. odby?y si? uroczysto?ci jubileuszowe z okazji X rocznicy grup POPLON.

Go?cili?my wielu znajomych, przyjaci? oraz osoby przez nas zaproszone mi?dzy innymi :

-Starosta Andrzej St?pie?

-Wicestarosta Marek Kieler

- Burmistrz Janusz Antczak

-pani Anita Brzezi?ska - kurator z S?du Rejonowego

- delegacja z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

-pani Agnieszka Wjcik-Ignasiak

-pani Krystyna Mi?kieiwicz

-pani Anna Michniewicz

- pani Anetta Nowaczyk

-pani Miros?awa Kolanek

- Terapeuci Zak?adu Karnego w Sieradzu

- Stowarzyszenie ,,Po Prostu ?yj'"

-Stowarzyszenie trze?wo?ciowe ,,J?dru?'' Katowice

- Grupa AA ,,Nowa droga'' Turek

- Oglnopolskie Stowarzyszenie Liderw Dzia?a? Psychospo?ecznych w ?odzi

-Grupa AA ,,Przebudzenie" G?owno

- Grupa AA ,,Metanoja" Dzia?oszyn

-Stowarzyszenie ,,Nowe Cansas'' Konstantynw ?dzki

- Grupa AA Waldi Ku?nica ?ugowska

- Zarz?d Zwi?zku Stowarzysze? Abstynenckich Wojewdztwa ?dzkiego.

By? mo?e kogo? pomin?li?my za co serdecznie przepraszamy.

Nasze ?wi?to rozpocz?li?my modlitw? przy XVIII kaplicy modrzewiowej w Kamionie, ktr? poprowadzi? nasz przyjaciel W?odzimierz Sygulski.

Po modlitwie udali?my si? do o?rodka wypoczynkowego ZHP na dalsze uroczysto?ci. Tradycyjnie zacz?li?my od pie?ni POGODA DUCHA, p?niej by?y ?yczenia oraz podzi?kowania dla ca?ej grupy.

Ca?? uroczysto?? prowadzi?a Ania ktra poradzi?a sobie z tym znakomicie.

By?y wyst?py, opowiadania, kabaret, ?piewy oraz ta?ce. I tak podsumowali?my nasze pierwsze dziesi?? lat. My?l?, ?e by?y to bardzo owocne lata, wiele si? wydarzy?o przez ten czas. Zrealizowali?my wiele inicjatyw, poprowadzili?my kilka kampanii, powsta?y grupy Poplonu w Osjakowie i Zak?adzie Karnym w Sieradzu. Naszym najm?odszym dzieckiem jest NASZA PACZKA to pomoc charytatywna najbardziej potrzebuj?cym rodzinom z naszej okolicy

My?l? ?e b?dzie jeszcze wiele tak owocnych dziesi?cioleci w naszej historii bo My siejemy a zbiory nale?? do Was.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=13702

http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/poplon-swietowal-swoje-10-lecie-zdjecia,2423157,artgal,t,id,tm.html#c1a7476ca077a98c,1,3,8

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/117683/x-rocznica.html

http://www.tvk.wsm.wielun.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4080&Itemid=1

Serdeczne podzi?kowania za pomoc w przygotowaniu X-ej rocznicy POPLONU

kierujemy do wszystkich,ktrzy uczestniczyli w przygotowaniach i podczas przebiegu imprezy.

- Romkowi, ktry poprowadzi? grup? na w?drwk? po atrakcjach przyrodniczych regionu ,

- Andrzejowi za pi?kne kije do kie?basy na ognisko,

- S?awkowi za przygotowanie ogniska,

- Bogusi i Iwonie za przepyszny barszcz czerwony ,

-Andrzejowi za ?urek o le?nym smaku za spraw? Marka ,

-Wiesiowi za torta, ktrego starczy?o dla wszystkich,

-Paw?owi za dowiezienie napoi,

-Mariuszowi za dowiezienie kie?basy ,

- dla Magdy dbaj?cej o nas w trakcie uroczysto?ci,

-oraz przede wszystkim uczestnikom zabawy ,

- Grupie muzycznej "Poploniacy" za pi?kn? muzyczn? opraw?,

-Wiesi za Desiderat? po ?l?sku,

- Andrzejowi z Micha?em i Szymonem za taneczne rytmy.

-I wreszcie Ania, ktra ca?o?ci? kierowa?a.

,,POPLON TO MIEJSCA, W KTRYCH SPOTYKAJ? SI? NIEPIJ?CY ALKOHOLICY, ICH RODZINY, RWNIE? INNI ZAINTERESOWANI PROBLEMEM.

ZNAJDZIESZ TUTAJ ZROZUMIENIE I POMOC, TRAKTUJEMY SI? WZAJEMNIE JAK PARTNERZY. WZMACNIAMY SI? W TYM WSZYSTKIM, CO MO?E S?U?Y? DO DALSZEGO ROZWOJU. POMAGAMY ODZYSKA? SZACUNEK DLA SIEBIE I INNYCH, UCZYMY SI? WYBACZA? SOBIE I INNYM.

U ?RDE? UZALE?NIENIA ZNALAZ?A SI? KIEDY? POTRZEBA UCIECZKI OD SIEBIE, PRAGNIENIE ODCZUWANIA CZEGO? ODMIENNEGO, CZYLI BYCIA KIM? INNYM. POMOC PRZYNOSZ? LUDZIE , KTRZY WIEDZ?, JAK SI? CZUJE CZ?OWIEK W TAKIM DOLE, KIEDY WSTYDZI SI?, ?E SI? W TYM DOLE ZNALAZ? ORAZ TEGO, ?E NIE POTRAFI SI? Z NIEGO WYDOSTA?.

POPLON TO ZAJ?CIA W GRUPIE LUDZI TAKICH SAMYCH JAK TY, ONE POMOG? CI REALNIE SPOJRZE? NA PROBLEM. B?DZIESZ MG? WIELE DOWIEDZIE? SI? O SOBIE, SWOICH UCZUCIACH, ZACHOWANIACH, O TYM, CO MO?ESZ ZMIENI?, ABY POPRAWI? SWOJE ?YCIE. UCZESTNIKIEM SPOTKA? MO?E BY? KA?DY, BEZ ?ADNYCH WARUNKW WST?PNYCH (NIE POTRZEBA SKIEROWANIA, NIE JEST WYMAGANE PRZEDSTAWIENIE SWOJEGO PROBLEMU, ITP.), NIE PROWADZI SI? LIST OBECNO?CI.

POPLON TO JEDNA Z WIELU DRG POPRAWY SWOJEGO ?YCIA. ZACH?CA SI? TU DO KORZYSTANIA RWNOLEGLE Z INNYCH MIEJSC POMOCY. NIE KONKURUJEMY, OTWARCI JESTE?MY NA WSP?PRAC? Z KA?DYM ?RODOWISKIEM O PODOBNYCH CELACH DZIA?ANIA. GRUPA MA CHARAKTER OTWARTY, UDZIA? JEST CA?KOWICIE DOBROWOLNY. UCZESTNIK MO?E UZYSKA? POTWIERDZENIE UDZIA?U W ZAJ?CIACH.

PODSTAWOW? FORM? PRACY JEST COTYGODNIOWE SPOTKANIE GRUPY. DODATKOWO URZ?DZAMY OGNISKA, ZAJ?CIA WARSZTATOWE, ORGANIZUJEMY WYJAZDY AUTOKAROWE NA ZLOTY TRZE?WO?CIOWE. GO?CIMY LEKARZY, PSYCHOLOGW, PRACOWNIKW POMOCY SPO?ECZNEJ, POLICJI, KURATORW S?DOWYCH, W?ADZ SAMORZ?DOWYCH.

GRUPY POPLON POSIADAJ? SWOJE LOGO ORAZ HYMN - PIOSENK? NA DRUGI BRZEG ZESPO?U KROKUS Z KIELC.

ZAWO?ANIE POPLONU BRZMI-

TUTAJ ZAWSZE JESTE? U SIEBIE

https://www.youtube.com/watch?v=BzXOjMIsL5I

 
Sp?yw PDF Drukuj Email

W dniach 9-10-08-2014 r odby? si? dwudniowy sp?yw kajakowy z okazji VIII Europejskiego ?wi?ta Bursztynu.

Pierwszego dnia sp?yn?li?my z Bobrownik do Kamionu, zatrzymuj?c si? przy Grze ?w. Genowefy, na polu biwakowym w K?powi?nie, gdzie przy ognisku upieczono kie?baski, posilaj?c si? przed pokonaniem progu, by dotrze? na baz? w Kamionie.

Drugiego dnia kajakarze zmierzyli si? z kamiennymi przeszkodami w Krzeczowie oraz progami w ?ykowym, Kajdasie i Osjakowie, Komandorem sp?ywu by? Edward Zieli?ski, a wspierali go w prowadzeniu Przemek Jakubowski i niezawodny Romek Pa?yga.

Poni?ej link ze zdj?ciami.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/116759/splyw-bursztyn-2014.html

 
« pierwszapoprzednia1112następnaostatnia »

Strona 11 z 12