Poplon - tutaj zawsze jesteś u siebie
PDF Drukuj Email

Czy jest szansa, ?eby na terenie powiatu wielu?skiego funkcjonowa?a sp?dzielnia socjalna? Do planw jej utworzenia przymierza si? Stowarzyszenie POPLON i ma nadziej? na wsp?prac? z samorz?dem, zarwno powiatowym, jak i samorz?dami gminnymi. Ten temat omawiano na spotkaniu w starostwie powiatowym, zorganizowanym we wsp?pracy z Fundacj? Studiw Europejskich, podczas ktrego eksperci wyja?niali, czym jest i jak funkcjonuje sp?dzielnia socjalna. Sp?dzielnia socjalna to cz?sto szansa na prac? dla osb zagro?onych wykluczeniem i przynajmniej po?owa cz?onkw musi rekrutowa? si? w?a?nie z takiej grupy. Dzi? ju? wiemy, ?e nale?? do niej nie tylko osoby d?ugotrwale bezrobotne czy niepe?nosprawne, ale tak?e osoby ko?cz?ce studia. Sp?dzielnie socjalne coraz cz??ciej zak?adaj? m?ode, kreatywne osoby, ktre nie chc? mie? nad sob? szefa i wol? rwne p?ace, ni? wy?cig po finansowy sukces. Cel dla wszystkich jest jednak ten sam, jest nim praca. O idei zak?adania sp?dzielni mwi prezes Mi?dzynarodowego Centrum Rozwoju Sp?dzielnia Socjalna w Kutnie,Pawe? ?ebkowski: -Tak naprawd? g?wn? ide? powstawania sp?dzielni socjalnych jest reintegracja spo?eczna i zawodowa cz?onkw, czyli przywrcenie do ?ycia i reanimacja do ?ycia zawodowego i spo?ecznego osb, ktre zosta?y wykluczone z tego rynku z r?nych przyczyn - przez utrat? -Sp?dzielnie socjalne s? tak? szczegln? forma dzia?alno?ci gospodarczej. My jako cz?onkowie Poplonu obserwujemy to, co dzieje si? w Polsce od kilku lat i doszli?my do wniosku, ?e powinni?my podj?? dzia?ania, ?eby tak? sp?dzielni? powo?a?. W wyniku naszych obserwacji doszli?my do wniosku, ?e jednak najlepsz? form? na naszym terenie mog?aby by? sp?dzielnia powo?ana przez osoby prawne, st?d te? chcemy zainteresowa? samorz?dy z naszego regionu, ?eby przy??czy?y si? do tej inicjatywy. Na razie napotykamy na du?? ?yczliwo?? wjtw, przedstawicieli samorz?dw i to jest takim dobrym znakiem. Spotka? na temat utworzenia sp?dzielni b?dzie wi?cej, jeszcze w tym roku Poplon planuje podpisanie listu intencyjnego z samorz?dami w sprawie utworzenia sp?dzielni w przysz?ym roku. Procedury nadal s? pracoch?onne, ale sp?dzielnie mog? za to liczy? na finansowe wsparcie m.in. z Powiatowego Urz?du Pracy czy ?rodkw unijnych.Zobacz ca?y artyku? w poni?szym linku.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=12389

http://www.youtube.com/watch?v=-sW-onczPvE

 
Nasza Paczka PDF Drukuj Email

Na pocz?tku tego roku podczas spotka? Stowarzyszenia Poplon zawi?za?a si? ciekawa inicjatywa spo?eczna,ktrej celem jest szeroko pojmowana wzajemna pomoc. Obejmowa? ona mia?aby relacje mi?dzyludzkie -ch?? pomagania,mo?liwo?? obdarowywania,pomoc zarwno w wymiarze wzajemnej wsp?pracy jak i zebraniu konkretnych rzeczy

W styczniu i lutym odby?y si? dwa spotkania organizacyjne,podczas ktrych przedstawiono pomys?y i spostrze?enia,a tak?e obejrzeli?my wsplnie film Leszka Kaplera " Po co potrzebni s? inni ludzie ". Ponadto podczas comiesi?cznych spotka? Grupy Poplon w Zak?adzie Karnym w Sieradzu,wi??niowie, ktrym opowiedzieli?my o tej inicjatywie tak?e zdeklarowali ch?? wsp?pracy. Wydarzenie to pokazuje,?e s? jeszcze w naszym ?wiecie ludzie,ktrym nie jest oboj?tny byt dzieci i ?ycie rodzin dla ktrych los nie by? ?askawy. Pomoc,ktra zosta?a nam zaoferowana jest bezcenna, bo ofiarowana z g??bi serca. Dotychczas w??czyli si? w ni?:

-Grupa Poplon

-Wi??niowie z Zak?adu Karnego w Sieradzu

-Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieluniu

-Edyta Struzik z rodzin?

?ywno??,?rodki czysto?ci,po?ciel,r?czniki,buty,ubrania,zabawki i mnstwo s?odyczy-to rzeczy,ktre wsplnie uda?o nam si? zebra?.Obdarowano dwie Rodziny,zw?aszcza dzieci zapomnia?y przez chwil? o borykaj?cych ich na co dzie? problemach. O efekcie najlepiej ?wiadczy ich reakcja - dzieci?ce szczere u?miechy to najwy?sza zap?ata za okazan? dobro?. Inspiracj? i mottem przewodnim sta?a si? dla nas Bajka " O Ciep?ym i Puchatym ". Nazwali?my si? " Nasza Paczka", bo to nie tylko paczka materialnych rzeczy,to tak?e zesp?-paczka osb,do ktrego mo?e do??czy? ka?dy,komu nie jest oboj?tny los innych osb.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/115575/nasza-paczka-1.html

 
Sp?yw PDF Drukuj Email

W dniu 1.05.2014 r.odby? si? sp?yw kajakowy prze?omem rzeki Warty przez Wy?yn? Wielu?sk? tras? Lisowice-Przywz.Komandorem sp?ywu by? Edward Zieli?ski.Uczestnicy imprezy otrzymali pami?tkowe dyplomy oraz drobne upominki.Po zmaganiach z rzek? ktra okaza?a si? nader ?askawa nikt nie mia? wywrotki ca?a grupa bawi?a przy ognisku.Zdj?cia z tej imprezy w poni?szym linku.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/115545/splyw-1-majowy-2014.html

 
« pierwszapoprzednia11następnaostatnia »

Strona 11 z 11