Poplon - tutaj zawsze jesteś u siebie
LICHE? PDF Drukuj Email

W dniu 26. 07 2014 r uczestniczyli?my w :

22 OGLNOPOLSKICH SPOTKANIACH TRZE?WO?CIOWYCH W LICHENIU

Wzi??o w nich udzia? tysi?ce osb z Polski i zagranicy szukaj?cych wsparcia i pomocy w walce z r?nymi uzale?nieniami.

Mityng pod gwiazdami, prze?ywany by? pod has?em Tobie powierzam si?

Nasze spotkania rozpocz?li?my Drog? Krzy?ow?. Uczestniczyli?my we mszy ?wi?tej za tych, ktrzy odeszli na wieczny miting oraz wieczornej mszy zako?czonej Apelem Maryjnym.

Dla mnie osobi?cie by?o to ogromne prze?ycie . Po raz pierwszy uczestniczy?am w takim spotkaniu gdzie spotka?y si? tysi?ce ludzi z r?nymi uzale?nieniami dla ktrych odbywa?y si? r?nego rodzaju warsztaty. Osobi?cie prze?y?am to bardzo emocjonalnie , pie?? ,, POGODA DUCHA'' tak mnie wzruszy?a ?e nie mog?am opanowa? ?ez dobrze ?e by?a przy mnie Bogusia , ktra zwyczajnie mnie przytuli?a.

Byli?my tam jeden dzie?, ale wrcili?my szcz??liwi i na?adowani pozytywn? energi? Doznali?my wielu cudownych wzrusze? .Za rok znw b?dziemy w Licheniu. Chcemy by? w?rd swoich. Chcemy czerpa? si?? z ludzi, ktrzy daj? ?wiadectwo, ?e mo?na ?y? bez alkoholu i innych uzale?nie?. Ania.

http://www.youtube.com/watch?v=068vWyRQcxg

http://www.lichen.pl/pl/164/spotkania_trzezwosciowe

http://www.zyciezakonne.pl/lichen-22-ogolnopolskie-spotkania-trzezwosciowe-%E2%80%9Etobie-powierzam-sie%E2%80%9D-42122/

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/117338/lichen-14.html

 
Zawody biegowe i nordic walking PDF Drukuj Email

5.10.2014 r ,godz . 9.00 odb?dzie si?

XXXVI Oglnopolski Trze?wo?ciowy Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera

Parzymiechy ,dystans 10 km (bieg) , 5 km (NW) serdecznie zapraszamy

Szczeg?owe informacje o terminach wszystkich biegw oraz regulamin znajdziecie na stronie :http://www.maratonypolskie.pl w zak?adce kalendarz

http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php

info-Przemek tel.665 590 644 , Jola tel. 695 759 909

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 
Ognisko PDF Drukuj Email

W dniu 18.07.2014 r spotkali?my si? przy ognisku z przyjaci?mi ze Stowarzyszeniem Abstynentw Klubu "Kr?g".

Spotkanie to mia?o na celu integracje obu grup.

Poplon przyby? na zaproszenie Kr?gu bardzo liczn? grup?.Koledzy z Kr?gu przywitali nas bardzo serdecznie , bawili?my si? ?wietnie na ?onie natury by?a wycieczka do ?rde?ka przeprawa promem nie zabrak?o rwnie? kajaka, no bo jak to by? nad wod? i nie pop?ywa? kajakiem . Znale?li si? w?rd nas i tacy ktrzy skorzystali z okazji oraz pi?knej upalnej pogody i postanowili pokona? rzek? wp?aw.Po tych zmaganiach przy d?wi?kach gitar i ?piewie Poploniakw kie?baski nam bardzo smakowa?y.W poni?szym linku zdj?cia z tego spotkania .

http://www.fmix.pl/album/116123/ognisko-z-kregiem/1

http://kulisy.net/component/k2/item/8035-maja-jeden-cel-zycie-w-trzezwosci.html

 
Wycieczka PDF Drukuj Email

Dnia 14.06.2014 r. odby?a si? wycieczka do ZA??CZA?SKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Cz??? grupy uda?a si? tam rowerami na szcz??cie aura nam dopisa?a .Byli?my nad ?abim Stawem w Bobrownikach ?abi Staw jest wielk? osobliwo?ci? przyrodnicz?. Jest to wysoko zawieszony nad dnem doliny Warty zbiornik wody stoj?cej, oddalony od samej rzeki o nieca?y kilometr w bez dop?ywowym wn?trzu Wielkiego ?uku Warty. ?abi staw jest znany ze swojego niezwyk?ego uroku. Do ko?ca maja ca?a powierzchnia stawu przez wiele tygodni jest g?sto pokryta bia?ymi kwiatami chronionego grzybienia p?nocnego, nazywanego lili? wodn? . P?niej udali?my si? do rezerwatu W??e na terenie ktrego znajduj? si? jaskinie tam zachwyci?o nas pi?kno przyrody .Odwa?niejsi z naszej grupy weszli do dwch jaski? mi?dzy innymi do jaskini Za Krat? . Byli?my rwnie? na Grze ?wi?tej Genowefy . Jest to najwi?ksza wapienna ska?a Za??cza?skiego Parku Krajobrazowego, wznosz?ca si? na wysoko?? 200 m n.p.m. Gra tworzy 25-metrow?, strom? ?cian? ponad dolin? Warty . W obr?bie Gry ?wi?tej Genowefy znajduje si? najwi?ksza i najbardziej malownicza ska?a wapienna na terenie parku, przypominaj?ca swoim kszta?tem ludzk? czaszk?. Po tych zmaganiach zorganizowali?my ognisko aby nabra? si? na dalsze zwiedzanie. Nast?pnie pojechali?my do Lisowic gdzie znajduje si? przepi?kny kamienio?om wapieni oraz Granatowe ?rd?a jest to wyj?tkowy pomnik przyrody. W jego sk?ad wchodz? pulsuj?ce ?rde?ka terasowe . Nazwa pochodzi od koloru krystalicznie czystej wody. Cz??? wody bije ze skalnej szczeliny na brzegu, a cz??? na dnie zbiornika, ktrym jest starorzecze Warty. Polecamy wycieczk? do tego pomnika przyrody wszystkim osobom lubi?cym podziwia? kryszta?owo czyst? wod? o niepowtarzalnym kolorze. Na tym zako?czyli?my nasz? wycieczk? ktra okaza?a si? przyjemnym sp?dzeniem wolnego czasu.Do??czam link ze zdj?ciami

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/115521/wycieczka-bobrowniki.html

 
Nasza Paczka PDF Drukuj Email

W dniu 3 czerwca obdarowano kolejne dwie rodziny na terenie powiatu wielu?skiego oraz jedn? na ?l?sku. Grupa Poplon, zaprzyja?nione osoby oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieluniu kolejny raz w??czyli si? w akcj? Naszej Paczki. Zebrano ?ywno??,s?odycze ,artyku?y chemiczne,zabawki , ubranka dla noworodkw oraz dla starszych dzieci.

Pierwsza paczka pow?drowa?a do rodziny,w ktrej w bardzo trudnych warunkach wychowuje si? dwjka cudownych dziewczynek w wieku 5 i 7 lat,dzieci rado?nie ogl?da?y prezenty,za?piewa?y piosenk? i zata?czy?y,a tak?e podarowa?y przepi?kne laurki w dowd podzi?kowania.

Druga paczka trafi?a do pani Anny,matki dwjki ch?opcw w wieku 5 i 8 lat,wkrtce ich rodzina powi?kszy si?, poniewa? na ?wiat przyjd? bli?ni?ta. Artyku?y dla niemowl?t,butelki i kocyki sprawi?y wielk? rado?? ca?ej rodzinie,natomiast ch?opcy z zaciekawieniem ogl?dali podarowane im kredki oraz kolorowanki.

Trzecia paczka zosta?a wys?ana do Zabrza,do rodziny Krzysztofa- skazanego w Zak?adzie Karnym w Sieradzu,ktry poprzez nas pragn?? chocia? przez chwil? wywo?a? u?miech na twarzy dzieciaczkw swojego brata.

Podsumowaniem kolejnej edycji Naszej Paczki by?o uroczyste wr?czenie dyplomw wszystkim Darczy?com-w dowd wdzi?czno?ci i podzi?kowania,a tak?e jako zaproszenie na przysz?o??, bo przecie? ta akcja ma na celu trwa? przez ca?y rok wyzwalaj?c pozytywne emocje zarwno w?rd Darczy?cw jak i Obdarowanych... ;)Joanna

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/115651/nasza-paczka-3vi2014.html

 
PDF Drukuj Email

Czy jest szansa, ?eby na terenie powiatu wielu?skiego funkcjonowa?a sp?dzielnia socjalna? Do planw jej utworzenia przymierza si? Stowarzyszenie POPLON i ma nadziej? na wsp?prac? z samorz?dem, zarwno powiatowym, jak i samorz?dami gminnymi. Ten temat omawiano na spotkaniu w starostwie powiatowym, zorganizowanym we wsp?pracy z Fundacj? Studiw Europejskich, podczas ktrego eksperci wyja?niali, czym jest i jak funkcjonuje sp?dzielnia socjalna. Sp?dzielnia socjalna to cz?sto szansa na prac? dla osb zagro?onych wykluczeniem i przynajmniej po?owa cz?onkw musi rekrutowa? si? w?a?nie z takiej grupy. Dzi? ju? wiemy, ?e nale?? do niej nie tylko osoby d?ugotrwale bezrobotne czy niepe?nosprawne, ale tak?e osoby ko?cz?ce studia. Sp?dzielnie socjalne coraz cz??ciej zak?adaj? m?ode, kreatywne osoby, ktre nie chc? mie? nad sob? szefa i wol? rwne p?ace, ni? wy?cig po finansowy sukces. Cel dla wszystkich jest jednak ten sam, jest nim praca. O idei zak?adania sp?dzielni mwi prezes Mi?dzynarodowego Centrum Rozwoju Sp?dzielnia Socjalna w Kutnie,Pawe? ?ebkowski: -Tak naprawd? g?wn? ide? powstawania sp?dzielni socjalnych jest reintegracja spo?eczna i zawodowa cz?onkw, czyli przywrcenie do ?ycia i reanimacja do ?ycia zawodowego i spo?ecznego osb, ktre zosta?y wykluczone z tego rynku z r?nych przyczyn - przez utrat? -Sp?dzielnie socjalne s? tak? szczegln? forma dzia?alno?ci gospodarczej. My jako cz?onkowie Poplonu obserwujemy to, co dzieje si? w Polsce od kilku lat i doszli?my do wniosku, ?e powinni?my podj?? dzia?ania, ?eby tak? sp?dzielni? powo?a?. W wyniku naszych obserwacji doszli?my do wniosku, ?e jednak najlepsz? form? na naszym terenie mog?aby by? sp?dzielnia powo?ana przez osoby prawne, st?d te? chcemy zainteresowa? samorz?dy z naszego regionu, ?eby przy??czy?y si? do tej inicjatywy. Na razie napotykamy na du?? ?yczliwo?? wjtw, przedstawicieli samorz?dw i to jest takim dobrym znakiem. Spotka? na temat utworzenia sp?dzielni b?dzie wi?cej, jeszcze w tym roku Poplon planuje podpisanie listu intencyjnego z samorz?dami w sprawie utworzenia sp?dzielni w przysz?ym roku. Procedury nadal s? pracoch?onne, ale sp?dzielnie mog? za to liczy? na finansowe wsparcie m.in. z Powiatowego Urz?du Pracy czy ?rodkw unijnych.Zobacz ca?y artyku? w poni?szym linku.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=12389

http://www.youtube.com/watch?v=-sW-onczPvE

 
Nasza Paczka PDF Drukuj Email

Na pocz?tku tego roku podczas spotka? Stowarzyszenia Poplon zawi?za?a si? ciekawa inicjatywa spo?eczna,ktrej celem jest szeroko pojmowana wzajemna pomoc. Obejmowa? ona mia?aby relacje mi?dzyludzkie -ch?? pomagania,mo?liwo?? obdarowywania,pomoc zarwno w wymiarze wzajemnej wsp?pracy jak i zebraniu konkretnych rzeczy

W styczniu i lutym odby?y si? dwa spotkania organizacyjne,podczas ktrych przedstawiono pomys?y i spostrze?enia,a tak?e obejrzeli?my wsplnie film Leszka Kaplera " Po co potrzebni s? inni ludzie ". Ponadto podczas comiesi?cznych spotka? Grupy Poplon w Zak?adzie Karnym w Sieradzu,wi??niowie, ktrym opowiedzieli?my o tej inicjatywie tak?e zdeklarowali ch?? wsp?pracy. Wydarzenie to pokazuje,?e s? jeszcze w naszym ?wiecie ludzie,ktrym nie jest oboj?tny byt dzieci i ?ycie rodzin dla ktrych los nie by? ?askawy. Pomoc,ktra zosta?a nam zaoferowana jest bezcenna, bo ofiarowana z g??bi serca. Dotychczas w??czyli si? w ni?:

-Grupa Poplon

-Wi??niowie z Zak?adu Karnego w Sieradzu

-Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieluniu

-Edyta Struzik z rodzin?

?ywno??,?rodki czysto?ci,po?ciel,r?czniki,buty,ubrania,zabawki i mnstwo s?odyczy-to rzeczy,ktre wsplnie uda?o nam si? zebra?.Obdarowano dwie Rodziny,zw?aszcza dzieci zapomnia?y przez chwil? o borykaj?cych ich na co dzie? problemach. O efekcie najlepiej ?wiadczy ich reakcja - dzieci?ce szczere u?miechy to najwy?sza zap?ata za okazan? dobro?. Inspiracj? i mottem przewodnim sta?a si? dla nas Bajka " O Ciep?ym i Puchatym ". Nazwali?my si? " Nasza Paczka", bo to nie tylko paczka materialnych rzeczy,to tak?e zesp?-paczka osb,do ktrego mo?e do??czy? ka?dy,komu nie jest oboj?tny los innych osb.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/115575/nasza-paczka-1.html

 
Sp?yw PDF Drukuj Email

W dniu 1.05.2014 r.odby? si? sp?yw kajakowy prze?omem rzeki Warty przez Wy?yn? Wielu?sk? tras? Lisowice-Przywz.Komandorem sp?ywu by? Edward Zieli?ski.Uczestnicy imprezy otrzymali pami?tkowe dyplomy oraz drobne upominki.Po zmaganiach z rzek? ktra okaza?a si? nader ?askawa nikt nie mia? wywrotki ca?a grupa bawi?a przy ognisku.Zdj?cia z tej imprezy w poni?szym linku.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/115545/splyw-1-majowy-2014.html

 
« pierwszapoprzednia1112następnaostatnia »

Strona 12 z 12