12 rocznica Poplonu Drukuj

W pe?ne s?o?ca, sobotnie popo?udnie 10-go wrze?nia br., na terenie Gminnego O?rodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku, odby?o si? ognisko rocznicowe zorganizowane przez stowarzyszenie Poplon. Okazj? do ?wi?towania by?a 12-ta rocznica powstania stowarzyszenia.
Na uroczysto?? przyby?o wielu zaproszonych go?ci. To zaprzyja?nione z Poplonem grupy Al - Anon, stowarzyszenie Po Prostu ?yj i internauci cz?sto goszcz?cy na imprezach i sp?ywach kajakowych, ale tak?e prekursorzy ruchu trze?wo?ciowego, Zbyszek i Stefan. Licznie przybyli równie? cz?onkowie  stowarzyszenia Poplon, grupy samopomocowej i ich rodziny. 
Obchody rocznicy rozpocz?to od?piewaniem hymnu stowarzyszenia, piosenki "Na drugi brzeg", która pop?yn??a z ust ponad siedemdziesi?ciu osób trzymaj?cych si? za r?ce. Ta wzruszaj?ca chwila na wielu zrobi?a niezapomniane wra?enie. 
Potem by?y krótkie lecz tre?ciwe przemówienia, ?yczenia dalszego istnienia i rozwoju stowarzyszenia. Oczywi?cie by?y tak?e prezenty, które jak wiadomo, nie tylko dzieciom sprawiaj? rado??.
Nieod??cznym elementem ogniskowych biesiad jest piosenka. Tak i tu muzyk? i ?piewem rozbrzmiewa? ca?y o?rodek. O opraw? muzyczn? zadba? zespó? Poploniacy. Grano i ?piewano utwory znane w ?rodowisku abstynenckim. Ta?czy? za? mo?na by?o przy powszechnie znanych utworach dyskotekowych. 
Posileni pieczon? szynk?, kie?baskami i pysznymi rybami, biesiadnicy mieli mo?liwo?? uczestniczy? w prezentacji dokona? i dzia?alno?ci stowarzyszenia Poplon. W jej trakcie omówiono nie tylko osi?gni?cia, których jest naprawd? sporo, lecz mówiono te? o trudnych pocz?tkach Poplonu. Dzi? wiadomo, ?e warto by?o walczy? o jego istnienie.
G?os zabrali oczywi?cie wspomniani wcze?niej Stefan i Zbigniew, opowiadaj?c wiele ciekawych i zabawnych historii zaczerpni?tych ze swojego ?ycia.
To by?o spotkanie pe?ne dobrej energii, radosnych wspomnie? i zabawy.
Miejmy nadziej?, ?e w równie wspania?ych nastrojach b?dzie mo?na celebrowa? obchody 13-ej rocznicy i, ?e b?dzie to szcz??liwa trzynastka.