Drukuj

Czy jest szansa, ?eby na terenie powiatu wielu?skiego funkcjonowa?a spó?dzielnia socjalna? Do planów jej utworzenia przymierza si? Stowarzyszenie POPLON i ma nadziej? na wspó?prac? z samorz?dem, zarówno powiatowym, jak i samorz?dami gminnymi. Ten temat omawiano na spotkaniu w starostwie powiatowym, zorganizowanym we wspó?pracy z Fundacj? Studiów Europejskich, podczas którego eksperci wyja?niali, czym jest i jak funkcjonuje spó?dzielnia socjalna.     Spó?dzielnia socjalna to cz?sto szansa na prac? dla osób zagro?onych wykluczeniem i przynajmniej po?owa cz?onków musi rekrutowa? si? w?a?nie z takiej grupy. Dzi? ju? wiemy, ?e nale?? do niej nie tylko osoby d?ugotrwale bezrobotne czy niepe?nosprawne, ale tak?e osoby ko?cz?ce studia. Spó?dzielnie socjalne coraz cz??ciej zak?adaj? m?ode, kreatywne osoby, które nie chc? mie? nad sob? szefa i wol? równe p?ace, ni? wy?cig po finansowy sukces. Cel dla wszystkich jest jednak ten sam, jest nim praca. O idei zak?adania spó?dzielni mówi prezes Mi?dzynarodowego Centrum Rozwoju Spó?dzielnia Socjalna w Kutnie, Pawe? ?ebkowski:     - Tak naprawd? g?ówn? ide? powstawania spó?dzielni socjalnych jest reintegracja spo?eczna i zawodowa cz?onków, czyli przywrócenie do ?ycia i reanimacja do ?ycia zawodowego i spo?ecznego osób, które zosta?y wykluczone z tego rynku z ró?nych przyczyn - przez utrat?  - Spó?dzielnie socjalne s? tak? szczególn? forma dzia?alno?ci gospodarczej. My jako cz?onkowie Poplonu obserwujemy to, co dzieje si? w Polsce od kilku lat i doszli?my do wniosku, ?e powinni?my podj?? dzia?ania, ?eby tak? spó?dzielni? powo?a?. W wyniku naszych obserwacji doszli?my do wniosku, ?e jednak najlepsz? form? na naszym terenie mog?aby by? spó?dzielnia powo?ana przez osoby prawne, st?d te? chcemy zainteresowa? samorz?dy z naszego regionu, ?eby przy??czy?y si? do tej inicjatywy. Na razie napotykamy na du?? ?yczliwo?? wójtów, przedstawicieli samorz?dów i to jest takim dobrym znakiem.     Spotka? na temat utworzenia spó?dzielni b?dzie wi?cej, jeszcze w tym roku Poplon planuje podpisanie listu intencyjnego z samorz?dami w sprawie utworzenia spó?dzielni w przysz?ym roku. Procedury nadal s? pracoch?onne, ale spó?dzielnie mog? za to liczy? na finansowe wsparcie m.in. z Powiatowego Urz?du Pracy czy ?rodków unijnych.Zobacz ca?y artyku? w poni?szym linku.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=12389

http://www.youtube.com/watch?v=-sW-onczPvE