Drukuj

Zak?ad Karny w Sieradzu ju? od ponad pi?ciu lat czynnie wspó?pracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Liderów Dzia?a? Psychospo?ecznych Ko?a Województwa ?ódzkiego POPLON.

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lodz/zaklad-karny-sieradz/news,28414,poplon.html