zaj?cia profilaktyczne Drukuj

Cz?onkowie Stowarzyszenia''POPLON" ,Ania i Maciej go?cili w Szkole Podstawowej w M?ynisku.

Poprowadzili tam zaj?cia profilaktyczne w ramach programu ,,Nie pal? ,nie pij? nie bior? bo nie chc?. Odbiorcami by?y dzieci z klas 3-6 .Warsztaty mia?y na celu u?wiadomienie m?odym ludziom zagro?e? wynikaj?cych z u?ywania i nadu?ywania substancji zmieniaj?cych ?wiadomo?? .

Jakim zainteresowaniem cieszy? si? wyk?ad ,?wiadcz? zdj?cia zamieszczone w linku do tej informacji .

A my dzi?kujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za zaproszenie maj?c nadziej? ,?e te dwie godziny sp?dzone z m?odzie?? przynios? oczekiwany efekt.

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/121284/zajecia-profilaktyczne.html