O projekcie PDF Drukuj Email

O projekcie "Poplon" opinie wydali:

Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Cezary Zieliński - Dyrektor Centrum Strategii Zapobiegania i Analiz Uzależnień i Nadużywania "Czas" w Kielcach

Stanisław Baj - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Liderów Działań Psychospołecznych


"Program "POPLON" adresowany jest do społeczności wiejskich - nie tylko do uzależnionych, ich rodzin, uczniów i rodziców, ale także do gminnych komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zagrożeń problemami uzależnień i do rozpoznawania wczesnych sygnałów tych zagrożeń. Program pomaga nawiązać kontakt pomiędzy dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, promować rozwój osobisty, nabywać umiejętności komunikacji międzyludzkiej, podejmować odpowiedzialne decyzje w ważnych sprawach życiowych oraz wyłaniać liderów działań samopomocowych. Dzięki programowi realizowana jest także profilaktyka środowiskowa, której zadaniem jest inicjowanie, wspieranie i integrowanie różnych form działalności służącej społeczności lokalnej. Ważnym elementem programu jest promowanie zaangażowania lokalnych władz w działania na rzecz egzekwowania prawa w zgodzie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Program dostarcza elementarnej wiedzy w zakresie problemów alkoholowych oraz sposobach ich rozwiązywania. Pozwala również na kształtowanie systemu wartości i uczy korzystania z pomocy. Atutem programu jest zamiar dotarcia z profilaktyką do małych gmin i przełamania mentalności społecznej oraz zawiązania koalicji trzeźwościowej. Uważam, że cele i zadania ujęte w programie są możliwe do zrealizowania przy założeniu integracji środowiska lokalnego.

Program jest cenny z uwagi na to, że może przyczynić się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie zagrożeń uzależnieniami w lokalnym środowisku. Opinię  wydaje się na prośbę Stowarzyszenia."

Anna Mroczek"Procedura działań przyjęta przez autorów programu jest profesjonalnie przygotowana i zgodna z założeniami strategii współpracy niemal wszystkich podmiotów danej gminy. Jest to program współpracy oparty o najnowsze strategie (Hansena) działań profilaktycznych, przyjęte i stosowane w całym świecie. Cele i zadania ujęte w programie przy założeniu integracji środowiska lokalnego są jak najbardziej możliwe do zrealizowania, choć wymagają fachowej koordynacji i umiejętnego pokierowania, a także opracowania materiałów ewaluacyjnych. Szczególnie mogę polecić wymienioną procedurę - program dla małych gmin, gdzie bardzo trudno dotrzeć z profilaktyką i przełamać mentalność społeczną. Za największy atut programu uważam tworzenie koalicji trzeźwościowej i podsumowania (konkursy, konferencje, rady gmin, media) działań, które wynikają z konkretnych propozycji, programy profilaktyczne, spotkania, wykłady, festyny itp. Warto dodać, iż autorzy nie pomijają w swoich założeniach żadnego z podmiotów, które mogłyby tworzyć koalicję i opracowywać wspólną strategię działań na dziś i na przyszłość. Dla wielu gmin jest to wyjście naprzeciw w realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości rozsądnym (zgodnym z prawem) gospodarowaniem środkami z tzw. Funduszu P.A.

Program na pewno przyczyni się do lepszej organizacji działań i wzrostu świadomości społecznej w zakresie zagrożeń problemami uzależnień w lokalnym środowisku."

Cezary Zieliński"Program profilaktyczny "POPLON" jest profesjonalnie opracowany wg najnowszych strategii działań profilaktycznych stosowanych na świecie. Zaletą programu jest jego wieloaspektowość i wielopoziomowość a zarazem prostota i różnorodność realizacji. Swoim zakresem obejmuje całość zagadnień związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz całą strukturę społeczną środowiska lokalnego od władz samorządowych po służbę zdrowia, oświatę, policję, Kościół zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień. Niewątpliwym plusem a zarazem trudnością programu jest to, że skierowany jest do małych zamkniętych środowisk lokalnych, gdzie wszystko co nowe przyjmowane jest nieufnie. Program nakierowany jest na tworzenie koalicji co jest pozytywnym elementem dla lokalnych środowisk, gdzie wszyscy się znają a po realizacji programu mogą współpracować i współtworzyć nowe lokalne rozwiązania na rzecz profilaktyki problemów alkoholowych. I właśnie dużym atutem programu jest przełamanie tradycyjnej mentalności ludzi integrując tym samym środowisko poprzez wspólne zidentyfikowanie zagrożeń, nabycie wiedzy o problemie oraz umiejętności jego rozwiazywania. Program nie wymaga dużych nakładów finansowych a założone efekty można osiągnąć jedynie przy profesjonalnym jego przygotowaniu i realizacji przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji zadań profilaktyki uzależnień. Natomiast badania ewaluacyjne programu pozwolą na ocenę jego efektywności i ewentualnych korekt przy kolejnych edycjach.

Program "POPLON" z pewnością zostanie dobrze przyjęty przez środowiska lokalne i w istotny sposób przyczyni się do prawidłowej i efektywnej realizacji zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi."

Stanisław Baj