Poplon DDA Drukuj

Napisz do nas

Podziel si? z nami swoim smutkiem i swoj? rado?ci?. Czekamy na Ciebie

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kim jeste?my? DDA czyli Doros?e Dzieci Alkoholikw charakteryzuj? si? zespo?em utrwalonych osobowo?ciowych schematw funkcjonowania psychospo?ecznego powsta?ych w dzieci?stwie w rodzinie alkoholowej, ktre utrudniaj? osobie adekwatny, bezpo?redni kontakt z tera?niejszo?ci? i powoduj? psychologiczne zamkni?cie si? w traumatycznej przesz?o?ci. Powoduje to prze?ywanie i interpretowanie aktualnych wydarze? i relacji przez pryzmat bolesnych do?wiadcze? z dzieci?stwa. Zniekszta?cenia te nie s? przez DDA u?wiadamiane. Schematy te s? destrukcyjne i powoduj? wiele zaburze? pacjenta w kontakcie z samym sob? oraz z innymi osobami, szczeglnie z tymi, z ktrymi pacjent jest w bliskich zwi?zkach. (Zofia Sobolewska-Mellibruda)

O alkoholizmie z drugiej strony

http://www.polskieradio.pl/9/1363/Artykul/1081005,DDA-o-alkoholizmie-z-innej-perspektywy

Nasz Go??

W po?owie lutego 2013 r. odwiedzi?a nas Pani Agata Passent. Spotkanie z crk? Agnieszki Osieckiej mia?o wyj?tkowy charakter. Skierowane by?o do wszystkich, ktrych dotkn?? problem choroby alkoholowej. Celem mityngu spikerskiego by?o spojrzenie na chorob? alkoholow? z drugiej strony - oczami doros?ego dziecka alkoholika, dlatego ?e alkoholik w swojej chorobie z regu?y nie jest sam. S? bowiem ludzie, ktrzy widz?, cierpi? i prbuj? za wszelk? cen? pomc osobie chorej . Agata Passent jest kobiet?, ktra zna skutki choroby alkoholowej. Pani Agata opowiada?a nam o smutku i bezradno?ci w obliczu alkoholizmu , o terapii jak? przesz?a oraz o pomocy jak? otrzyma?a od najbli?szych. Odpowiada?a rwnie? na pytania licznie zgromadzonych ludzi. Przedstawi?a nam swoje ?wiadectwo, czyli drog?, jak? przesz?a w zwi?zku z chorob? swojej mamy do momentu w ktrym teraz jest. A jest kobiet? niezwykle aktywn?. Udziela si? na wielu p?aszczyznach - pisze felietony, ksi??ki, ma audycje w radiu, w telewizji. Osi?gn??a zdecydowanie wi?cej ni? osoba, ktra nie traumatycznych do?wiadcze?

?ycz? zdrowia i trze?wo?ci ca?ej grupie z Wielunia Agata Passent

Publikacje.

Warto przeczyta?.....

1. Timmen L. Cermak "Czas na wyleczenie. Przewodnik. Droga do wyzdrowienia dla doros?ych dzieci alkoholikw".

2. Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky "Czas na wyleczenie. Przewodnik. Stopnie do wyzdrowienia dla doros?ych dzieci alkoholikw".

3.Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky "Czas uzdrowi? swoje ?ycie".

4. "Gdzie sie podzia?o moje dzieci?stwo ( O doros?ych dzieciach alkoholikw)" Wyd. Charaktery' 2006.

5. Janet G. Woititz "L?k przed blisko?ci?. Jak pokona? dystans w zwi?zku" , Gda?skie Wydawnictwo Psychologiczne 2000.

6. Patty McConnell ''Po deszczu jest s?o?ce".

7. Susan Forward, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza "Toksyczni rodzice".

8. Anna Dodziuk "Pokocha? siebie".

9. Ewa Woydy??o "Aby wybaczy?. Poradnik dla rodzin alkoholikw".

10. Ewa Woydy??o "Wyzdrowie? z uzale?nienia"

11. Ewa Woydy??o "Bo jeste? cz?owiekiem. ?y? z depresj?, ale bez depresji"