Tematy omawiane na grupie PDF Drukuj Email

5.06.2015 r.

TEMAT:Jak wa?ne jest wsparcie telefoniczne w ci??kich chwilach.

PROWADZ?CY:Ania

15-osb

29.05.2015 r.

TEMAT:Czy warto wspiera? si? i pomaga? sobie nawzajem.Co to jest bezinteresowno??.

PROWADZ?CY:Adam

13-osb

22.05.2015 r.

TEMAT:Jak trze?wo?? wp?ywa na mj rozwj osobisty.

PROWADZ?CY:Adam

14-osb

15.05.2015 r.

TEMAT: Historia z ?ycia ,,Wiosna" artyku? ze ?wiata problemw.

PROWADZ?CY: Ania

16-osb

8.05.2015 r.

TEMAT: Jakie jest moje najwi?ksze zagro?enie i co mi wtedy pomaga.

PROWADZ?CY: Mariusz

18-osb

1.05.2015 r.

TEMAT: Czy anga?owanie si? w ?ycie grupy mo?e by? mi pomocne.

PROWADZ?CY: Janek

15-osb

24.04.2015 r.

TEMAT: Jak sp?dzamy wolny czas.

PROWADZ?CY:Ania

21-osb

17.04.2015 r.

TEMAT:Brak tematu?

PROWADZ?CY:Ania

Gwoli wyja?nienia ,kolejny raz podj?li?my prb? zastanowienia si? nad tym co zrobi? w sytuacji gdy nikt nie przygotowa? tematu do poprowadzenia na grupie.

-posiedzie? w ciszy lub zabra? g?os?

-pomilcze?, albo zaproponowa? temat dyskusji?

-rzuci? jaki? temat czy nie zrobi? nic w tej kwestii?

Jeste?my tak r?ni ,?e nie mo?emy mierzy? wszystkich jedn? miar? .Jednej osobie wystarczy to, ?e po prostu jest na grupie ,pos?ucha i nie zabierze g?osu inni lubi? by? w centrum uwagi i mwi? o wszystkim i o niczym ,jeszcze inni lubi? gdy co? si? dzieje czy to wok? nich czy poza nimi byleby si? dzia?o .

Podsumowuj?c B?d?my sob? Smile

17-osb

10.04.2015 r.

TEMAT:Odpowiedzialne ponoszenie konsekwencji za swoje czyny.

PROWADZ?CY:Ania

22-osoby

3.04.2015 r.

TEMAT:Zmartwychwstanie.

PROWADZ?CY:Maciek

9-osb

27.03.2015 r.

TEMAT:Co mog? zrobi? w sytuacji gdy nie ma osoby do prowadzenia tematu.

PROWADZ?CY:Edek

16-osb

20.03.2015 r.

TEMAT:Strach.

PROWADZ?CY:Edek

20-osb

13.03.2015 r.

TEMAT:Jak rozmawia? z kim? kto potrzebuje pomocy.

PROWADZ?CY:Ania

19-osb

6.03.2015 r.

TEMAT: Film pod tytu?em Smutne potwory.

PROWADZ?CY: Romek

Grupa podzieli?a si? swoimi refleksjami na temat obejrzanego filmu. W drugiej cz??ci natomiast powspominali?my sobie o mi?ych wydarzeniach z dzia?alno?ci naszej grupy.

19-osb

27.02.2015 r.

TEMAT:Debata na temat regulaminu punkt 6

PROWADZ?CY:Janek

20-osb

20.02.2015 r.

23-osoby

Cz??? grupy uczestniczy?a w Drodze Krzy?owej

13.02.2014 r.

TEMAT:Czy wierz? w uzdrowienie z choroby alkoholowej.

PROWADZ?CY: Edek

28-osb

6.02.2015 r.

TEMAT:Dlaczego przychodz? na "POPLON"

PROWADZ?CY:Edward

24-osoby

30.01.2015 r.

TEMAT:Co wp?ywa na to,?e mam dobre samopoczucie.Co si? ze mn? dzieje gdy zaczynam trze?wie?.

PROWADZ?CY:Ada?

27-osb

23.01.2015 r.

TEMAT:Znajd? swoj? pustelni?

PROWADZ?CY:Ania

23-osoby

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/137-emocje-i-nastroj/1482-znajdz-swoja-pustelnie-i-odwiedzaj-ja-codziennie-sprawy-odlegle-mniej-bola-wanda-sztander.html

16.01.2015 r.

TEMAT:Co daje mi trze?wo??. Moje trze?wienie.

PROWADZ?CY:Ada?

35-osb

9.01.2015 r.

TEMAT:Czy podejmowa?em prby zaprzestania picia-jakie to by?y prby?

PROWADZ?CY:Romek

21-osb

2.01.2015 r.

TEMAT:Postanowienia noworoczne.

PROWADZ?CY:Ania

26-osb

26.12.2014 r.

TEMAT:Nowe znajomo?ci zawarte na kursach,konferencjach itp.wymiana numerw telefonw i niedotrzymanie umowy utrzymania kontaktu telefonicznego.

PROWADZ?CY:Ania

Druga cz??? spotkania to zebranie cz?onkw Stowarzyszenia Poplon cel: zmiany w zarz?dzie , wybory nowych w?adz w stowarzyszeniu

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/119629/zebranie.html

15-osb

19.12.2014 r.

TEMAT:Rozwi?zanie problemu naszego kolegi .Wyjazd za granic? .

PROWADZ?CY:Andrzej

24-osoby

12.12.2014 r.

TEMAT:Jak poradzi? sobie z nawrotami

http://www.prometea.pl/index.php?list=go&idx=149

PROWADZ?CY:Andrzej

12-osb

5.12.2014 r.

TEMAT:Czy potrafi? gospodarowa? w?asnym czasem .

PROWADZ?CY: Ada?

20-osb

28.11.2014 r.

TEMAT:Pomaganie

PROWADZ?CY: Ania

24-osoby

21.11.2014 r.

TEMAT: Co mi pomaga w utrzymaniu trze?wo?ci.

PROWADZ?CY : Ada?

23-osoby

14.11.2014 r.

TEMAT: Wsp?uzaleznienie

PROWADZ?CY:Ania

23-osoby

WSP?UZALE?NIENIE: PRZEJAWY I SPOSOBY PRZEZWYCI??ANIA

Wsp?uzale?nienie, zwane te? koalkoholizmem, zacz??o by? w sposb systematyczny opisywane i analizowane w literaturze przedmiotu zaledwie kilkana?cie lat temu. Ta druga nazwa wzi??a si? st?d, ?e odkrycie typowych symptomw wsp?uzale?nienia dokona?o si? w ramach terapii rodzin alkoholikw. Dlatego w?a?nie pocz?tkowo uwa?ano, ?e wsp?uzale?nienie jest spowodowane stresem, wynikaj?cym z bliskiego i sta?ego kontaktu z osob? uzale?nion?. W miar? poznawania tego zjawiska sta?o si? oczywiste, ?e problem jest bardziej z?o?ony. Okazuje si?, ?e gdy uzale?nieni przestaj? pi?, to symptomy wsp?uzale?nienia u ich bliskich zwykle nie znikaj?. Czasem staj? si? nawet silniejsze i jeszcze bardziej dokuczliwe. Kontakt z osob? uzale?nion? prowadzi zwykle do pojawienia si? symptomw wsp?uzale?nienia, lecz prawdopodobnie nie jest ani jedynym, ani podstawowym ich ?rd?em. Badania sk?aniaj? do wniosku, ?e osobowo?? o cechach wsp?uzale?nienia kszta?tuje si? ju? w dzieci?stwie, pod wp?ywem zaburzonych wi?zi. Zw?aszcza pod wp?ywem wi?zi z uzale?nionymi rodzicami.

Symptomy wsp?uzale?nienia

Brak poczucia w?asnej warto?ci lub arogancja i poczucie wy?szo?ci; nadmierna bezbronno?? wobec bolesnych prze?y? lub nadmierna odporno?? (brak wra?liwo?ci); poczucie, ?e jest si? cz?owiekiem z?ym i zbuntowanym lub poczucie, ?e jest si? kim? zupe?nie doskona?ym; nadmierna zale?no?? od innych ludzi lub nadmierna niezale?no?? (utrata potrzeb i pragnie?); brak elementarnej dyscypliny i wprowadzanie chaosu we w?asne ?ycie lub przesadne, natr?tne kontrolowanie siebie i innych ludzi.

http://www.fundacjarazembezpieczne.kylos.pl/razembezpieczne/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=10

7.11.2014 r.

Sprawy organizacyjne , oraz pomoc w rozwi?zaniu problemu naszego kolegi.

23-osoby

31.10.2014 r.

Sprawy organizacyjne , oraz lu?ne rozmowy .

15-osb

24.10.2014 r.

TEMAT:Jak zadba? o siebie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne .

PROWADZ?CY : Ania

29-osb

17.10.2014 r.

TEMAT:L?ki , obawy dnia codziennego

PROWADZ?CY:Adam

13-osb

10.10.2014 r.

TEMAT:Codziennie wybieram mi?dzy wiar?, a zw?tpieniem.

PROWADZ?CY: Maciek

22-osoby

3.10.2014 r.

TEMAT:Co mi pomaga?o i pomaga w mojej decyzji o zmianie swojego ?ycia. Co mn? kierowa?o i motywowa?o do tego.

PROWADZ?CY: Janek

21-osb

26.09.2014 r.

TEMAT:Wzajemne zaufanie oraz ?yczliwo?? w?rd ?rodowisk trze?wo?ciowych

PROWADZ?CY:Ania

19-osb

19.09.2014 r.

TEMAT:Depresja

PROWADZ?CY:Ania

18-osb

D?u?ej trwaj?ce napi?cie zwi?zane z prac? czy trudn? lub nieakceptowan? sytuacj? osobist? mo?e skutkowa? pojawieniem si? depresji.

Zachorowanie na depresj? wi??e si? z pogorszeniem funkcjonowania cz?owieka w sferze osobistej, rodzinnej, zawodowej i towarzyskiej spo?ecznej.

Z powodu z?ego samopoczucia i zmniejszonej energii narasta zniech?cenie lub oboj?tno??, pojawiaj? si? rozdra?nienie, gorsza koncentracja. Najcz??ciej wkrtce pojawiaj? si? bezsenno??, sp?ycenie snu a nieprzespane noce powoduj? zm?czenie i ospa?o?? w ci?gu dnia. Cz?owiek choruj?cy na depresj? gorzej radzi sobie z codziennymi problemami i gorzej toleruje pojawiaj?ce si? stresowe sytuacje.

Depresj? powinno si? leczy?. Nieleczona depresja powoduje utrwalanie si? niektrych objaww a czasem wytworzenie tzw. osobowo?ci depresyjnej.

Depresja jest stanem charakteryzuj?cym si? przede wszystkim pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywno?ci, a tak?e zainteresowa?.

Aby rozpozna? depresj?, wymienione wy?ej cechy musz? osi?gn?? nat??enie istotne klinicznie, gdy? nie ka?da depresja jest chorob? psychiczn?.

Cechy powy?sze s? najistotniejsze w rozpoznaniu, co nie znaczy, ?e jedyne. Wymieni? tu najcz??ciej zauwa?ane i wymieniane przez chorych w gabinecie s? to:

nastrj smutku, ?alu, oboj?tno?ci poczucie zm?czenia, utraty energii (nic mi si? nie chce, nie mog? uko?czy? zacz?tej czynno?ci)

izolowanie si? od otoczenia, porzucenie zwyk?ych kontaktw

brak zainteresowania tym, co zawsze poci?ga?o, a tak?e wa?nymi obowi?zkami

dra?liwo??, wpadanie w gniew, p?aczliwo??, frustracja ci?g?e niezadowolenie

objawy z cia?a: ble g?owy, wzrost lub brak apetytu i wzrost lub spadek wagi, spadek libido

zaburzenia snu

w sferze my?lenia: poczucie winy przypominanie sobie dawnych b??dw, z?ych wyborw ?yciowych, poczucie ma?ej warto?ci, bezwarto?ciowo?ci w?asnego ?ycia, brak nadziei, my?li samobjcze

pogorszenie funkcji poznawczych niezdolno?? do skupienia uwagi, wytrwania przy czynno?ciach wymagaj?cych wysi?ku intelektualnego

Zgromadzenie nawet kilku tych cech w odpowiednim nasileniu wystarcza do rozpoznania depresji.

Przyczyny depresji :

negatywny sposb my?lenia

przyjmowanie winy za nieszcz??liwe sytuacje

przekonanie, ze nic mnie dobrego nie spotka

wspominanie raczej z?ych wydarze? ni? szcz??liwych

samowzmacnianie si? depresji

zniekszta?cenie depresyjne pami?ci, wspomnie?

uleg?y wzorzec zachowania

prze?ywanie uczucia skr?powania, l?ku i wycofywanie si? raczej ni? podejmowanie wyzwa?

odk?adanie problemw, nie podejmowanie prb rozwi?zania ich

b??dne ko?a zachowa? i my?lenia depresyjnego

b??dy wychowawcze

k?tnie konflikty w domu

Izolacja my?lenie, ?e to inni si? ode mnie odsuwaj? szukanie w sobie winy brak wiary w siebie zniech?cenie, pasywno?? negatywne nastawienie wobec innych rzeczywiste odsuwanie si? bliskich pog??bia izolacj? przekonanie, ?e prowadz? nieszcz??liwe ?ycie.

My?li samobjcze w depresji ?wiadcz? o jej kra?cowym nasileniu. Zwykle poprzedzaj? ich wyst?pienie my?li rezygnacyjne.

My?li samobjcze dla cz?owieka chorego na depresj? s? cz?sto naturaln? konsekwencj? braku nadziei, niewiary w mo?liwo?? rozwi?zania trudnych problemw, s? podpowiedzi? rozwi?zania tych?e problemw- uwolnienie si? od niemo?liwie wydawa?oby si? ci??kiego ?ycia.

My?li samobjczych nie da si? wyperswadowa?. Nie da si? przekona? chorego na depresj? chc?cego pope?ni? samobjstwo, ?e nie warto, ?e ?ycie jest pi?kne itp. Wynika to z bezkrytycyzmu chorego- chory jest zdolny ocenia? siebie, swoj? przysz?o?? tylko z pozycji depresji.

Wyst?pienie my?li samobjczych w depresji zawsze wymaga leczenia farmakologicznego, a czasem leczenia w szpitalu psychiatrycznym szczeglnie, gdy osoba chora mieszka sama lub jest zdana na siebie tym bardziej gdy sama opiekuje si? dzie?mi.

Nie zawsze my?li samobjcze s? objawem depresji. Depresj? zawsze rozpoznaje lekarz bior?c pod uwag? ca?okszta?t stanu psychicznego.

Najcz?stsz? sytuacj? gdy pojawiaj? si? my?li samobjcze, a nie ma depresji, jest zesp? abstynencyjny w przebiegu uzale?nienia od alkoholu. My?li samobjcze pojawiaj? si? w zespo?ach abstynencyjnych z towarzysz?cym l?kiem, niepokojem, u alkoholikw pij?cych wiele lat (3. lub 4. faza choroby alkoholowej). My?li samobjcze prze?ywaj? tak?e osoby z nieprawid?owo ukszta?towan? osobowo?ci?. W chwilach trudnych problemw, k?opotw ?yciowych, do?wiadczenia deprywacji (pozbawienia dbr istotnych dla danej osoby) dochodzi do my?li o samobjstwie. Takie my?li wynikaj? z braku zdolno?ci do prawid?owego czy konstruktywnego prze?ywania stresu i s? cz?sto u?ywane jako wentyl bezpiecze?stwa, ucieczka. Bez wzgl?du, czy my?li samobjcze s? cz??ci? depresji, czy innego zaburzenia psychicznego, stanowi? ryzyko pope?nienia samobjstwa.

Psychoterapia

Najskuteczniejsza terapi? w depresji jest psychoterapia poznawczo behawioralna

zmiana negatywnych wzorcw my?lowych

zmiana destruktywnych zachowa? (uleg?o??, wycofywanie)

uczenie si? komunikacji (asertywno??)

poszukiwanie, rozwijanie mocnych stron

trening rozwi?zywania problemw

regulowanie uczu?

Pomc sobie w depresji

Depresja jest uleczalna.

Depresja jest chorob?; gdy chorujesz udajesz si? do lekarza i przyjmujesz zapisane leki. Przychodzisz na kontrole. Lekarz prowadz?cy Ci? bierze odpowiedzialno?? za Twoje leczenie reszta zale?y od Twojej wsp?pracy z nim.

Alkohol nie jest lekarstwem na smutek. Z czasem pog??bi depresj? albo popadniesz w uzale?nienie. Wa?ne decyzje od?? na p?niej.

12.09.2014 r.

Ca?? grup? udali?my si? do Kamionu celem przygotowania naszej uroczysto?ci.

5.09.2014 r.

W dalszym ci?gu omawiali?my sprawy zwi?zane z nasz? rocznic?.

20-osb

29.08.2014 r.

Sprawy organizacyjne odno?nie rocznicy .

20-osb

22.08.2014 r.

TEMAT:Refleksje

PROWADZ?CY:Ania

10-osb

13.08.2014 r.

6-osb

Z powodu ?wi?tecznego dnia by?a nas garstka na spotkaniu . Postanowili?my jednak wykorzysta? ten czas na omwienie spraw zwi?zanych z nasz? rocznic? . Zrodzi?y si? fajne pomys?y . Ustalili?my zarys planu naszego ?wi?ta . Teraz musimy zakasa? r?kawy i ostro wzi?? si? do dzia?ania .

Liczymy na wasz? pomoc:)

8.08.2014 r

TEMAT:Czym dla mnie jest trze?wienie

PROWADZ?CY : Adam

10-osb

Trze?wienie jako droga ?yciowa

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/797-trzezwienie-jako-droga-zyciowa.html

1.08.2014 r

TEMAT: Czym dla mnie jest szacunek do samego siebie i do innych osb?

PROWADZ?CY:Adam

9 osb

Je?li chcesz byci? szanowano musisz zacz?? si?samszanowa?.

Czym jest szacunek wobec samego siebie?

Cz?sto si? mwi - Szanuj siebie, bo nikt inny nie b?dzie szanowa? Ciebie. I na czym to polega? Ludzie maj? r?ne granice moralne, r?ne podej?cie do wszelkich mo?liwych spraw, wi?c jak to jednoznacznie okre?li?? Samo poj?cie szacunku wobec siebie jest dla ka?dego inne. Tak jak inne s? zasady moralne czy poczucie w?asnej warto?ci, wi?c ci??ko jednoznacznie wyznaczy? granic? gdzie si? w szacunek zaczyna, a gdzie ko?czy. Ale generalnie szacunek wobec samego siebie to nic innego jak znanie w?asnej warto?ci, przestrzeganie zasad nam bliskich i umiej?tno?? respektowania tych zasad w stosunku do siebie jak i otoczenia. Wa?ne jest tutaj bycie fair z samym sob?. Je?li zdajemy sobie spraw?, ?e przygodny seks z nieznajomym jest dla nas niew?a?ciwy i nie czuliby?my si? komfortowo w takiej sytuacji nie nale?y zmienia? zasad z uwagi na np. ch?? zaimponowania kole?ance. Wtedy tracimy szacunek do samego siebie, bo ?amiemy wewn?trzne zasady, nasz szkielet moralny.

No w?a?nie, jak to jest? Czy szacunek nale?y si? ka?demu, czy mo?e na szacunek nale?y sobie zapracowa?.

Przewijaj? mi si? przez g?ow? r?ne sytuacj?, w ktrych kto? okazywa? mi szacunek, czasem okazywa? mi co? w rodzaju strachu a czasem brak szacunku. Czasem co? robi?am w trakcie sytuacji a czasem kompletnie nic i reakcje bywa?y podobne. Nie jestem psychologiem, ale my?l? sobie, ?e to jaki inni maj? do nas stosunek jest zwi?zane z samym stosunkiem tych osb do samych siebie. Na ten przyk?ad je?li nie szanuj? siebie to jak mog? szanowa? innych? Mog? czu? strach, l?k, dystans, ale szacunek? Szacunek kojarzy mi si? z poczuciem warto?ci. Je?li kto? stawia si? wy?ej ode mnie b?d? ni?ej to b?dzie problem z tym szacunkiem w obie strony. To samo je?li to ja stawiam si? wy?ej b?d? ni?ej. Szacunek kojarzy mi si? jeszcze z ocen? drugiej osoby. Szanuj? siebie, dlatego szanuj? innych.

,,Szacunek, to uznanie godno?ci osoby ludzkiej - kogo? drugiego i swojej w?asnej"/Brigitte Beil/

Szanowa? siebie to znaczy dobrze si? traktowa? , siebie i innych... zna? granice swoje i innych i ich nie przekracza?... granice moralno?ci, etyki... post?powa? godnie nie krzywdz?c siebie i innych

Po prostu pokochaj siebie!

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/dusza/po-prostu-pokochaj-siebie_36170.html

25. 07.2014 r

TEMAT: Imieniny

PROWADZ?CY: Ania

21 osb

Korzystaj?c z okazji ?e w naszej grupie s? dziewczyny o imieniu Anna, ktre w?a?nie obchodzi?y imieniny postanowili?my podej?? do tematu na weso?o. Uczestnicy spotkania opowiadali jak kiedy? obchodzili swoje uroczysto?ci.

Przy okazji wy?oni? si? temat jakimi byli?my mistrzami w ukrywaniu si? z naszym uzale?nieniem oraz sposobami przemycania i ukrywania alkoholu w domu .W momencie kiedy nasi bliscy zacz?li nas kontrolowa? zdolni byli?my do takich rzeczy o ktrych zdrowy cz?owiek nawet by nie pomy?la?

Mistrzowie manipulacji i kombinacji .

http://magazynfamilia.pl/artykuly/Naduzywanie_alkoholu_i_alkoholizm_1_,7806,86.html

11.07.2014 r

TEMAT:Jak radzimy sobie z l?kiem strachem i obawami

PROWADZ?CY:Adam


22 osoby

OBAWA - L?K - STRACH

Pierwsze co si? nasuwa to to ?e ka?de z tych poj?? znaczy to samo, mo?e i tak ale ka?de z tych wyra?e? ma inne oblicze ludzie zawsze mwi? boje si? nie zastanawiaj?c si? nad g??bi? tego s?owa) . Ot? obawia? si? mo?na tego ?e fiaskiem zako?czy si? to co zosta?o wcze?niej zaplanowane, l?k odczuwamy podczas seansu filmowego, przed rzeczami namacalnymi ktre czyhaj? na nas w ukryciu, no i wreszcie nadszed? czas na strach. Strach jako zjawisko oglne dotyczy sfery wewn?trznej cz?owieka. Generalnie cz?owiek morze ba? si? wszystkiego chorb, blu, samotno?ci a? w ko?cu ?mierci i to nie koniecznie swojej ?mierci. Na 75% tych czynnikw cz?owiek nie ma wi?kszego wp?ywu chocia? choroby mo?na leczy? bl mo?na u?mierzy? cho? i tak jest to zapobieganie tymczasowe,co do samotno?ci, da si? temu zaradzi? na r?ne sposoby jednak co do ?mierci to jest to wydarzenie ktrego nikt nigdy nie unikn? i nikomu si? to nigdy nie uda. Niestety samotno?? i ?mier? w wi?kszo?ci przypadkw nadchodzi razem. Pisz?c to w tym momencie z tych 4 czynnikw boje si? ju? tylko 50& a to z tego wzgl?du chorb i blu w ?yciu zazna?em nie ma?o od wielu ju? lat dlatego te dwie sprawy nie s? dla mnie straszne zosta?y wi?c dwa ostatnie czynniki samotno?? i ?mier? ktrych boje si? bardzo tyle tylko ?e ?mierci swoich najbli?szych i tego co z tym jest ?ci?le zwi?zane tzn. samotno?ci. No w?a?nie, ?mierci bliskich mi osb boje si? bardziej ni? swojej ze wzgl?du na czekaj?c? mnie samotno??, tak wiem zabrzmia?o to samolubnie ale tak nie jest to przejaw tego co niektrzy nazywaj? byciem ?wiadomym tego co nieuniknione. Ma?e uzasadnienie, moja samotno?? jest pewna poniewa? sk?ada si? na to kilka czynnikw, po pierwsze jestem jedynakiem a to tylko dla tego ?e mj ojciec by? lekkomy?lnym kretynem i nie umia? uszanowa? swojej ?ony i rodziny ktr? z ni? za?o?y?, po drugie jestem chory na jedn? z upierdliwych chorb przewlek?ych ale to w tym przypadku nie jest najistotniejsze no i w ko?cu ?aden ze mnie adonis ze wzgl?du na wydarzenia z dzieci?stwa, aha i mam paskudny charakter a jak wiadomo kobiety w obecnych czasach ...no c? to tylko kobiety. tak wi?c z up?ywem czasu ka?dego dnia coraz bardziej po prostu si? boje. A co do mnie odczuwam inne emocje ale to temat na inn? histori? o innym tytule. Tytu? ten to nienawi??.

4.07.2014 r.

TEMAT:Sprawy organizacyjne dotycz?ce 10-si?tej rocznicy powstania grupy

PROWADZ?CY:Maciek

16-osb

Dyskutowali?my na temat przebiegu obchodw naszej rocznicy. Pragniemy mile zaskoczy? naszych go?ci dlatego program b?dzie urozmaicony. Mi?dzy innymi odb?dzie si? sp?yw kajakowy, wycieczka do jaski? oraz wiele innych atrakcji Chcemy rwnie? przedstawi? nasz? historie w formie wystawy fotograficznej. Maciek pokrtce opowiedzia? nam jak wygl?da?y uroczysto?ci obchodw dotychczasowych rocznic.

27.06.2014 r.

TEMAT:Jak sobie radzimy ze swoimi problemami

PROWADZ?CY:Andrzej

14-osb

Uczestnicy spotkania opowiadali o swoich sposobach radzenia sobie z problemami. Ka?dy sposb jest bobry byle prowadzi? do nie zapicia. Wszyscy stwierdzili , ?e bardzo pomocne w tym wszystkim s? grupy , czy to grupy samopomocowe , czy AA czy , te? stowarzyszenia abstynenckie lub grupy terapeutyczne .Bo w grupie jest si?a.

Zanim nas dopadnie. Co Anonimowi Alkoholicy robi?, ?eby nie pi??

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/872-zanim-nas-dopadnie-co-anonimowi-alkoholicy-robiaml-zeby-nie-pic.ht