PDF Drukuj Email

20 wrze?nia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wieluniu zainaugurowano kampani? Pozory myl?, dowd nie. Regionalnym organizatorem jest stowarzyszenie Poplon przy wsp?udziale Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu a patronatem dzia?ania te obj?? Starosta Wielu?ski Andrzej St?pie?. Przewodnicz?ca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Krystyna Mi?kiewicz oprcz poparcia, czynnie w??cza si? w realizacj? profilaktyki, jako ceniony autorytet- lekarz, spo?ecznik. We wszystkich elementach kampanii uczestnicz? policjanci Katarzyna Grela i Wies?aw Moszy?ski.

Przewidziano przeprowadzenie szkole? dla sprzedawcw alkoholu, realizacj? programw profilaktycznych dla m?odzie?y oraz spotkania z rodzicami na terenie szk?. Dodatkowo cz?onkowie Poplonu spotkaj? si? z podopiecznymi ?wietlicy ?rodowiskowej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Wieluniu oraz M?odzie?owego O?rodka Wychowawczego w Juliampolu. W trakcie spotkania zaproponowano dodatkowe inicjatywy, jak zwi?zane z tematyk? kampanii konkursy czy organizacja wieczoru poetycko-muzycznego. Ekspertem kampanii jest kieruj?ca na co dzie? poradni? leczenia uzale?nie? Agnieszka Wjcik Ignasiak. Ambasadorami kampanii reprezentuj?cymi stowarzyszenie Poplon s?:

  • w gminie Wielu? Andrzej Kokoci?ski;
  • w gminie Ostrwek Grzegorz Majda;
  • w gminie Osjakw Anna R?a?ska;
  • w gminie P?tnw Jacek Nowak;
  • w gminie Wierzchlas Adam Ciupa.

Piosenk? kampanii jest Walkower, do s?w Andrzeja St?pi?skiego w aran?acji i wykonaniu Andrzeja Kokoci?skiego. Dzia?aniom przypatruj? si? i relacjonuj? nasze media: Radio Ziemi Wielu?skiej, Telewizja Kablowa Wielu?skiej Sp?dzielni Mieszkaniowej oraz gazety: Dziennik ?dzki Wiadomo?ci Dnia, Kulisy i Wieluniak.

Ca?o?ci? kampanii koordynuje ni?ej podpisany.

Maciej Olejnik

W poni?szych linkach relacja z przebiegu kampanii.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=3183

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=4894

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=4446

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=7369

http://www.youtube.com/watch?v=vbnAERczDk4

http://www.youtube.com/watch?v=D5b5J74zlmg